Янъы

Карнавал кийимлери мен, шыршыды ярасыклайтаган затлар сатпага ярай ма?

Сорав: Тынышлык сизге. Карнавал кийимлери мен, шыршыды ярасыклайтаган затлар ман эм сондай баскалар ман ислам дининде сатув этпеге ярай ма? (Россия, Татарстан, Казан) Явап: Танълыклы, Рахиймлы Аллахтынъ атыман. Ассалаьм алейкум ва рахматуЛлахи ва баракатуху! Эгер карнавал кийимлери аьдемнинъ кевдесине ябысатаган болсалар яде олар телевизион персонажларына коьре аьзирленген болсалар, оларды сатпага ...

Савлайын окув

Келди муьбаьрек Рамазан!

*** Эсселаьмуьн аьлейкуьм яша Рамазан! Аьлейкум эсселаьм яша Рамазан! Келди муьбаьрек Рамазан, салли аьлаь Мухаммед! Шарамазан айлары келип кешер, Ат басына ювен тагып алып кашар, Дженнеттинъ капысыны джемаат ашар. Ах Ресуьлге, Мединеге Шарамазан; Келди муьбаьрек Рамазан, салли аьлаь Мухаммед! Бу ятлавды Абдулкерим Акдагтынъ соьзиннен Дилек Арслан оьзининъ «Ногайлардынъ яшавы» деген китабында ...

Савлайын окув

Каясулада бала Куран конкурсы озды

2016 йылдынъ 27 навруз айында Нефтекум районынынъ Каясула авылында балалар арасында Кураннынъ окувшыларынынъ конкурсы озды. Конкурста 32 окувшы катнасты. Каясула авылынынъ имам хазрат Е.Карткажаков, Каясула авыл муниципал туьзилисининъ басшысы Т.Беккуватов, Ставрополь боьлгесининъ муьфтийдинъ орынбасары Фаизрахман-аьжи Эсенов катнасувшыларга оьзлерининъ сагынувларын айттылар. Конкурс эки номинация бойынша: 1 — 5-16 ясларындагы кызлар, 2 — 8-16 ...

Савлайын окув

Видео: Ханафи аьлимлер «Навруз байрам» акында — Абдул-Алим Ногай

Аьлиги заманда халктынъ арасында язлыктынъ бир куьни «Навруз байрам» деп аталып, белгиленеди. Ама коьбиси аьдемлер бу куьн отка ийбаьдет кылатаган каьпрлердинъ байрамы экенин билмейдилер. Неге десенъ, бу байрамнынъ тамырлары перс мушриклердинъ тарыйхына келедилер. Ама бизим ногай халк — мусылман халк, эм бизим байрамларымыз — ол тек Ораза байрам ман Курман ...

Савлайын окув

Адабият

Келди муьбаьрек Рамазан!

*** Эсселаьмуьн аьлейкуьм яша Рамазан! Аьлейкум эсселаьм яша Рамазан! Келди муьбаьрек Рамазан, салли аьлаь Мухаммед! Шарамазан айлары келип кешер, Ат басына ювен тагып алып кашар, Дженнеттинъ капысыны джемаат ашар. Ах Ресуьлге, Мединеге Шарамазан; Келди муьбаьрек Рамазан, салли аьлаь Мухаммед! Бу ятлавды Абдулкерим Акдагтынъ соьзиннен Дилек Арслан оьзининъ «Ногайлардынъ яшавы» деген китабында ...

Савлайын окув

Эски ятлав — «Байрам куьн»

Атты, муминлер куьтеп алган, яхшы байрам танъы Нурланып шыкты кояс та, басты нур бар дуныяды. Янъгырайды такбир тавысы, аьр бир коьнъиллер суьйинеди Аьр кисиге, баьриси затка яхшы бир туьс киреди. Бар киси эрте турып яхшы киемлерин кийип, Бир бирисин карсы аладылар булар юректен суьйип. Зор кисилер баьриде межигитке кеткенлер турып, Тенъирге куллык этедилер анда ...

Савлайын окув

Ислам

Карнавал кийимлери мен, шыршыды ярасыклайтаган затлар сатпага ярай ма?

Сорав: Тынышлык сизге. Карнавал кийимлери мен, шыршыды ярасыклайтаган затлар ман эм сондай баскалар ман ислам дининде сатув этпеге ярай ма? (Россия, Татарстан, Казан) Явап: Танълыклы, Рахиймлы Аллахтынъ атыман. Ассалаьм алейкум ва рахматуЛлахи ва баракатуху! Эгер карнавал кийимлери аьдемнинъ кевдесине ябысатаган болсалар яде олар телевизион персонажларына коьре аьзирленген болсалар, оларды сатпага ...

Савлайын окув

Видео: Ханафи аьлимлер «Навруз байрам» акында — Абдул-Алим Ногай

Аьлиги заманда халктынъ арасында язлыктынъ бир куьни «Навруз байрам» деп аталып, белгиленеди. Ама коьбиси аьдемлер бу куьн отка ийбаьдет кылатаган каьпрлердинъ байрамы экенин билмейдилер. Неге десенъ, бу байрамнынъ тамырлары перс мушриклердинъ тарыйхына келедилер. Ама бизим ногай халк — мусылман халк, эм бизим байрамларымыз — ол тек Ораза байрам ман Курман ...

Савлайын окув

Шавваьл айдынъ 6 куьн оразасы

Пайхамбар, алейхи салату ва салам, айтты: “Эгер ким Рамазанда сав ай ораза тутты, сонъ ога Шавваьл айда 6 куьн ораза (тутув) косты, ол сав йыл токтамай ораза туткандай болды”. Абу Айюб ал-Ансари сорады оннан: «Бир куьн ораза туткан уьшин 10 керем савап берилеме?» Ога явап берилди: «Аьшиги!». («Сахих» Муслим). Хадистынъ ...

Савлайын окув

Тарыйх

Алимджан Мухаммаджан улы Баруди

Алимджан бин Мухаммаджан бин Ибнеамин Галеев, Галимджан Баруди деп белгили (1857–1921), Кече Ковал авылында, сатувшыдынъ эм саваплы аьдемнинъ аьелинде 1857 йылдынъ он етинши увыт айында тувган. Ол уьш ясына толганда, онынъ аьели Казан каласына коьшкен. Каладынъ экинши мешитинде баслангыш билим алган. Онынъ. кишкей заманнынан алып, оьзининъ окытувшысы Салахаддин аль-Казанидинъ китапханасы ...

Савлайын окув

Аьлимлер: Танъболат аьпенди бин Мухаммад молла

Танъболат аьпенди Ногай элдинъ энъ эски Огузер деген авылдан. Сав яшавында ол Сунни аьлим, Аьнаьпи мазхабында болган. Ама ол суфи болганйок. Оны буьгуьнги Дагестан суфилер оьзине косып, «тарикатта болган» деп, яде «тарикатта шейх болган» деп айтадылар. Ама онынъ уьйине эм кабырына барып келген сыйлы аьлим Ахмет Амин улы Ярлыкапов: «Онынъ ...

Савлайын окув

Суьрет: 1939 йылдынъ ногайлары

1939 йылда, Караногайда туьсирилген суьрет. Йогарда (солы яктан баслап) — Шапиет эм Залимхан. Экинши туьзи — Межитов Зекерья эм онынъ анасы — Канитат. Канитаттынъ тизлеринде олтырганы — Межитова Асиет (Курал айдынъ 19 куьнинде, 1939 йылда тувган) Уьшинши туьзи — Зейнадин эм Алеудин Межитовлар. Бу ногайлар Кунбатар авылдан болганлар. Суьретти Фания Кусегенова берди. Ногайлар ...

Савлайын окув